1.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pozyskiwane przez nas dane osobowe gromadzone są przy zawieraniu umowy, a także w trakcie jej trwania w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy. Obejmuje to rozpatrywanie reklamacji, dokonywanie rozliczeń za wykonaną usługę/dostarczony produkt (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
 • uczynienia zadość obowiązującym przepisom prawa. Chodzi tu o przepisy z zakresu rachunkowości, podatkowe itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług w czasie trwania umowy. Wobec obowiązujących przepisów stanowi to uzasadniony interes administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • tworzenia na potrzeby wewnętrzne organizacji przez okres trwania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń z niej wynikłych niezbędnych analiz, statystyk, zestawień. Stanowi to  uzasadniony interes administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dokonywania czynności związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia. Stanowi to uzasadniony interes administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – c);
 • dokonywania czynności związanych z weryfikacją Państwa wiarygodności płatniczej zarówno przy zawarciu, jak i przedłużeniu, czy rozszerzeniu umowy. Dotyczy do także danych pozyskanych przez nas z innych źródeł, a także danych z poprzedniej umowy – jeśli następuje jej przedłużenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
 • w przypadku złożenia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, dane te są przetwarzane zgodnie z tym celem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a RODO).

Informujemy, iż we wskazanych powyżej celach (za wyjątkiem wypełnienia obowiązków prawnych) możemy dokonać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

2. Przekazywanie danych

Pozyskane przez nas dane na Państwa temat możemy przekazać:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie zawartych z nami umów. Chodzi tu o :
 • firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne, udostępniające nam narzędzia informatyczne,
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (np. wysyłanie korespondencji, montaż urządzeń) – jeżeli zachodzi taka konieczność,
 • podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych produktów, usług, organizujące akcje marketingowe,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozliczeniowe, badające jakość obsługi, zajmujące się dochodzeniem należności, prowadzący usługi audytowe, analityczne, doradcze, prawne podatkowe,
 • inny podmiotom przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu (jako administratorzy). Chodzi tu o:
 • podmioty prowadzące działalność pocztową/kurierską – w przypadku korespondencji z Państwem,
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (przykładowo banki) – w przypadku dokonywania płatności,
 • podmioty nabywające przez nas wierzytelności – w przepadku sprzedaży długów,
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi podatkowe, prawne, księgowe – w zakresie jakim staną się administratorem danych.

3. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy oraz nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Lichtenstein.

4. Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych do:

 • sprostowania nieprawidłowych danych,
 • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nie usuwania danych),
 • dostępu do danych, informacji o przetwarzanych danych Państwa dotyczących, ich kopii,
 • przeniesienie danych (jeżeli zostały spełnione warunki zawarte w art. 20 ust. 1 RODO);
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (także profilowania):
 • w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,
 • w celu osiągnięcia naszego prawnie uzasadnionego interesu lub interesu publicznego za wyjątkiem przypadków, w których wykażemy istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
 • wycofania w dowolnych momencie zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych osobowych listownie, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem strony www przy pomocy dostępnego formularza.

5. Skarga

W przypadku poczucia naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

Administrator danych osobowych – kontakt:

P.P.U.H. “DEJW” DAWID BIERNAT

Łososina Górna 91; 34-600 Limanowa

tel. 18 333 77 10; e-mail: info@dejw.pl

www.dejw.eu